Bölümler
       Ana Sayfa
       Dosyalar
       Dökümanlar
       Arama
       Yayınlar ve Sunular
       Diplomalar ve Sertifikalar
       Patentler
       Kısa ve Yararlı Bilgiler
       MEDCOASTLAND Projesi
       ARDATA Yayın Özetleri
       CLEMDES Projesi
       DIS/MED Projesi
       Önerilen Siteler
       Forum

En Çok Okunan Dökümanlar
 
1 Memleketim 4420

2 Ali Özden 3715

3 T002 Mini Mühür 3321

4 Kelebek Mühür 3100

5 Metal Klipsli Plastik Mühür 3002

6 T005 Midi Mühür 2670
 

Son Eklenen Dökümanlar
 
1 Tuzak 901

2 Hayal Etmek İyidir 981

3 Adaletin Göz Bağı 1508

4 Şiddet ve Kadın 2330

5 Aykırı Yazı 2259

6 Yaşlanmak Kaçınılmaz Bir Gerçek 2281
 


En Çok Bakılan Dosyalar
 
1 Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi 14390

2 Avrupa'’daki İklim Değişikliği Adaptasyon Çalışmaları ve Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Afet Z 9135

3 Dursun Murat Özden 4102

4 Turkey Country Report 3765

5 Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri 3345

6 Arazi Tesviyesinde Bilgisayar Destekli Makina ve İşgücü Planlaması 3218
 

Son Eklenen Dosyalar
 
1 Türk Tarihinin Ana Hatları 49

2 Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 52

3 Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 51

4 Tarih 2 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 50

5 Tarih 1 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 51

6 Elazığ ve Bölgesel Gelişme 1307
 
DOSYA KATEGORİLERİ
  Ali Özden
Plastik Güvenlik Mühürleri
  Dursun Murat Özden
Şenay Özden
 
 

Türk Tarihinin Ana Hatları
  Açıklama: Bu kitap, muayyen bir maksat gözetilerek yazılmıştır.
Şimdiye kadar memleketimizde neşrolunan tarih kitaplarının çoğunda ve onlara mehaz olan
Fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya tarihindeki
rolleri şuurlu veya şuursuz olarak küçültülmüştür.
Türklerin, ecdat hakkında böyle
yanlış malûmat alması, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini inkişaf ettirmesinde zararlı
olmuştur. Bu kitapla istihdaf olunan asıl gaye, bugün bütün dünyada tabiî mevkiini istirdat
eden ve bu şuurla yaşayan milliyetimiz için zararlı olan bu hataların tashihine çalışmaktır, aynı zamanda bu, son büyük hadiselerle ruhunda benlik
ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için millî bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır. Bununla, milletimizin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve seciyesinin esrarını meydana çıkarmak, Türkün hususiyet ve kuvvetim kendine göstermek,
ve millî inkişafımızın derin ırkî köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz: Bu tecrübe ile muhtaç
olduğumuz o büyük millî tarihi yazdığımızı iddia etmiyoruz, yalnız bu hususta çalışacaklara umumî bir istikamet ve hedef gösteriyoruz.
ikinci bir maksadımız da kâinatın teşekkülüne, beşerin zuhuruna ve beşer hayatının tarihî devirlerden
evvelki mazisine dair, yakın zamanlara kadar itibarda bulunan yanlış telâkkilerin önüne geçmektir. Yahudilerin mukaddes saydıkları efsanelerden çıkan bu telâkkiler membalann tenkidi ile, ve son zamanların ilmî keşiflerile artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. Tenkidi tarihe ve
tabiî ilimlere dayanılarak kurulan faraziyeler elbette Sifrittekvin in haberlerinden daha ilmîdir, işte bunun içindir ki, kitabımızda beşerin tarihine girmeden Önce kâinat, dünya ve insan hakkında
zamanımızın ilme müstenit nazariyelerim nakil ve izah ettik; ve bunu yaparken, batıl fikirlerden
sıyrılarak, tarihî şeniyeti kavramaya çalıştık.
Bu kitap, halkımız ve bilhassa gençliğimiz için yazıldı; ve buna binaen Türklerin dünya tarihindeki
rolleri ve hilkat nazariyatile iktifa olunmadı; okuyanlara umumî bir levha halinde beşer tarihinin ırkımızla yakından alâkalı bazı
kısımları da muhtasar olarak gösterildi; fakat, Türk âleminden uzak kalan kavmlerin tarihlerinden
bahsa lüzum görülmedi.
Gaye ve plân böyle olunca, asıl maksadımızı teşkil eden Türklerin beşer tarihindeki, hususile bu tarihin en eski ve eski devirlerindeki rollerinden gayri mevzularda ayrıca tetkiklere girişilmedi.
Yalnız levhayı itmama yarayan bu kısımların vuzuh ile ihtisar edilebilmiş kitaplardan iktibas
olunmasında bir beis görülmedi. Keza hilkat ve insan bahisleri de yeni nazariyeleri en kolay
anlaşılabilir bir tarzda hulâsa eden zamanımız müelliflerinden alındı.
Türklerin cihan tarihinde rolleri mevzuuna gelince, cihan tarihine dair en son zamanlarda garpta yazılıp neşrolunmuş sentetik (terkibi) kitapların verdikleri mutalarla bazı lisanı tetkikler
karşılaştırılıp muhakeme olunarak vâsıl olunan neticeler tesbit olundu. Mehaz olarak bilhassa
fransızca kitaplar alınmıştır. Zira memleketimizde münteşir tarihî nazariyelerin hemen cümlesi
fransızca mehazlerden muktebes olduğu cihetle bu yanlış telâkkilerin yine Fransız âlimlerinin bize verdikleri ilmî mu talar ve delillerle tashihi tercih olundu.
Bu kitapla, doğru görmeye, eyi düşünmeye alıştırmak istediğimiz insanlar Türklerdir. Türklerin
yanlış görüşlerden, hatalı düşünüşlerden bir an evvel kurtulması başlıca emelimizdir. Bunun içindir ki, esas fikirlerimizi biran evvel yaymak
istedik. Muhtelif lisanlarda yazılmış mütenevvi vesikaların ve başka türlü membaların araştırılmasını âtideki mesaiye bıraktık.
 
  Boyut: 64450 Dili: Trükçe Okunma: 50 İNDİR

Bu browser için bir PDF plugin yok görünüyor. Bu bağlantıyı kullanarak dosyayı indirebilirsiniz.

Plastik Güvenlik Mühürleri
Plastik Güvenlik Mühürleri
#htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 Kelebek Mühür #htmlcaption7


İstatistikler
Okunma : 8990759
Online kişi : 1
Online üyeler:

Dursun Murat Özden
Yayınlar

Dursun Murat Özden
Twitter

  
www.temalar.com
www.temalar.com