Yayınlar / Sunular

Dr. Şenay Özden

Ağrı İli Yöresinde Şeker Pancarının Azot Fosfor ve Potasyum İsteği
Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Verimi Yüksek Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tesbiti
Doğu Anadolu Bölgesinde Yaygın Bazı Büyük Toprak Gruplarının Aşınıma Duyarlılığı Üzerine Bir Araştırma
Erozyon Tahmin Modelleri
Determination of Some Factors Influencing Erosion by Using Remote Sensing and Geographic Information Sysytem in The Vicinity of Ankara Çubuk Dam Lake
Productivity Index Modeli
Quantitative Determination of Erosion by Using Remote Sensing and Geographic Information Systems in The Vicinity of Ankara Çubuk Dam Lake
Afet Bilgi Envanter Projesi
Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi
Determination of Soil Quality Index of Bala Statefarm Soils According to The Medalus Methodology
İç Ege (Isparta - Senirkent) Bölgesinde Kitle Hareketlerine Duyarlı Alanlarda Toprak Degradasyonu Riskinin Belirlenmesi ve Zararların Önlenmesi İçin Hassas Bölgelerin CBS Destekli Modellenmesi ve Haritalanması
Avrupa'’daki İklim Değişikliği Adaptasyon Çalışmaları ve Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Afet Zararlarının Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
Ankara – Çubuk Baraj Gölü Çevresinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımıyla Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi
Contribution to Disaster Risk Management Processes; A Case Study From Babadağ, Denizli, Turkey
Turkey Soil Erosion Estimation Model - TURTEM
Trabzon Heyelanlarına Genel Bakış
Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri - (1. Bölüm / Sayfa 1-43)
Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri - (2. Bölüm / Sayfa 44-87)
Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri - (3. Bölüm / Sayfa 88-128)
Turkey Soil Erosion Estimation Model - TURTEM
Türkiye'deki Su Baskınlarının Mekansal ve Zamansal Dağılımı
Monitoring Some Land Degradation Parameters in Soils of Bala Agricultural Enterprise
THE EASTERN ANATOLIA WATERSHED REHABILITATION PROJECT
Türkiye Üniversal Denklem Toprak Kaybı Eşitliği Rehberi
Türkiye Toprak Erozyon Tahmin Modeli - TURTEM
Erozyonu Azaltmak Amacıyla Yönetim Metotlarının Seçiminde Yardımcı Olacak Bilgisayar Programı - TURTEM
FARMER PARTICIPATION IN SOIL CONSERVATION WORKS - (EASTERN ANATOLIA WATERSHED REHABILITATION PROJECT)
Monitoring Some Land Degradation Parameters in Soils of Bala Agricultural Enterprise
Bala Tarım İşletmesi Topraklarının Medalus Metoduna Göre Toprak Kalite İndeksinin Belirlenmesi
Ankara Zir Vadisi Yöresi Arazilerinin LEAM Metodu İle Erozyona Duyarlılık Değerlendirmesi
Nitrat Kirlenmesi İle İlgili Test Çalışması Raporu
Türkiye Toprak Ve Su Kaynakları Veri Tabanı Projesi